Czytania liturgiczne


2. NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY
czyli 11. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PIERWSZE CZYTANIE Wj 19, 1-6 
Czytanie z Księgi Wyjścia.
W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej nadszedł dzień, w którym dotarli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz. Izraelici założyli obozowisko naprzeciw góry, Mojżesz zaś wyszedł na górę, aby spotkać się z Bogiem. PAN zawołał do niego ze szczytu góry: „Tak powiesz potomkom Jakuba,  tak oznajmisz Izraelitom: «Na własne oczy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Uniosłem was na skrzydłach orłów i przywiodłem was do siebie. Jeśli więc teraz naprawdę będziecie Mi posłuszni i będziecie przestrzegać przymierza  ze Mną, staniecie się moją szczególną własnością, bardziej niż inne ludy, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Ale wy będziecie dla Mnie królestwem kapłanów i narodem świętym». To są słowa, które masz powtórzyć Izraelitom”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 100, 2-3. 4-5
Refren: My ludem Pana i Jego owcami

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE Rz 5, 6-11
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Siostry i bracia:
Gdy jeszcze byliśmy upadli, Chrystus już wtedy umarł za takich bezbożnych. A przecież z trudem za sprawiedliwego ktoś umrze; choć może za dobrego ktoś miałby odwagę umrzeć. Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. O ileż bardziej teraz, jako już usprawiedliwieni za sprawą Jego krwi, dzięki Niemu wybawieni zostaniemy od gniewu. Jeżeli bowiem, jako będący wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna, to o ileż bardziej, już jako pojednani, otrzymamy zbawienie przez Jego życie; i nie tylko, ale również jako chlubiący się Bogiem dzięki Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, za sprawą którego otrzymaliśmy teraz owo pojednanie.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA Mt 9, 36 – 10, 8
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Jezus patrząc na tłumy, wzruszył się z ich powodu, bo byli strudzeni i leżeli jak owce nie mające pasterza. Powiedział wtedy do swoich uczniów: „Żniwo wielkie, a robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników”. Przywołał swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Imiona dwunastu apostołów są te: pierwszy – Szymon, nazywany Piotrem, i Andrzej, jego brat; Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat; Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz poborca; Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz; Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten właśnie, który Go wydał. Tych dwunastu wysłał Jezus i nakazał im, mówiąc: „Na drogi pogan nie idźcie i nie wchodźcie do miast Samarii. Idźcie raczej do zabłąkanych owiec domu Izraela. Idźcie i głoście, mówiąc: „Już blisko jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.