Czytania liturgiczne


 

22. Niedziela po Pięćdziesiątnicy | 32. Niedziela w ciągu roku | 10 listopada 2019

PIERWSZE CZYTANIE I 2 Mch 7, 1-2. 9-14
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Zdarzyło się też, że siedmiu braci zostało schwytanych razem z ich matką. Król chciał ich zmusić do jedzenia zakazanego mięsa wieprzowego, chłoszcząc ich biczami i rzemieniami.
Jeden z nich w imieniu wszystkich tak powiedział: „O co chciałbyś zapytać i czego chciałbyś się od nas dowiedzieć? Gotowi jesteśmy raczej umrzeć, niż przekroczyć ojczyste prawa”.
[Drugi zaś brat], gdy wydawał ostatni oddech, powiedział: „Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam doczesne życie, ale Król świata wskrzesi nas do życia trwającego wiecznie, ponieważ umieramy za Jego prawa”.
Po nim szydzono z trzeciego. Kiedy tego zażądano, natychmiast wysunął język i śmiało wyciągnął ręce, mówiąc odważnie: „Niebo mi je dało, ale z powodu Jego praw nimi gardzę i mam nadzieję od Niego otrzymać je ponownie”. Nawet sam król i jego otoczenie byli pełni podziwu dla odwagi tego chłopca, który za nic miał cierpienia.
Kiedy i ten zakończył życie, podobnym torturom poddano czwartego. Będąc już u kresu, powiedział: „Bóg dał nam nadzieję, że będziemy przez Niego ponownie ożywieni. Tego właśnie oczekujemy, wybierając śmierć z ręki człowieka. Ty natomiast nie będziesz wskrzeszony do życia”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY I Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 16b)
Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.
Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A Ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.
Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

DRUGIE CZYTANIE I 2 Tes 2, 16-3, 5
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Siostry i bracia:
A sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczne zaproszenie i dobrą nadzieję w łasce, niech pokrzepi wasze serca i niech utwierdzi w każdym dobrym czynie i słowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pana biegło dalej i rozsławiało się, tak jak i u was, oraz byśmy zostali uwolnieni od ludzi przewrotnych i zepsutych, bo nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, On was utwierdzi i od zepsucia ustrzeże. A mamy co do was ufność w Panu, że spełniacie i dalej będziecie spełniać to, co nakazujemy. Pan niech nakłoni wasze serca do miłości Boga i do cierpliwego czekania na Chrystusa.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA I Ap 1, 5-6
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA I Łk 20, 27-38
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Podeszli też jacyś spośród saduceuszy, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu, i postawili Mu takie pytanie: „Nauczycielu, Mojżesz napisał nam tak: „Jeśli umrze czyjś brat, mając żonę, i był on bezdzietny, niech tę żonę weźmie jego brat i wzbudzi potomstwo swojemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy, gdy wziął żonę, umarł bezdzietny. Drugi i trzeci ją pojął, i jednakowo siedmiu nie zostawiło potomstwa i umarło. Na końcu zmarła także ta kobieta.
Po zmartwychwstaniu zatem którego z nich żoną będzie ta kobieta? Przecież siedmiu miało ją za żonę”.
Na to Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, ci natomiast, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia udziału w tamtym świecie i w zmartwychwstaniu, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Bo przecież już umrzeć nie mogą, lecz są równi aniołom. Jeśli są synami zmartwychwstania, są synami Boga.
A to, że umarli zmartwychwstają, nawet i Mojżesz ujawnił przy krzaku, gdy mówi: Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy Nim bowiem wszyscy żyją”.
Oto słowo Pańskie.


Comments are closed.