Czytania liturgiczne


 

1. Niedziela po Epifanii | Chrzest Pański | 12 stycznia 2020

PIERWSZE CZYTANIE | Iz 42, 1-7
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
„Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobałem. Zesłałem na niego mojego ducha, a on zaniesie narodom sprawiedliwość. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu, i nikt go nie usłyszy na placach. Trzciny nadłamanej nie złamie i tlącego się knota nie dogasi. On wiernie wprowadzi sprawiedliwość. Nie zawaha się i nie załamie, aż utrwali na ziemi sprawiedliwość. W jego nauce wyspy będą pokładać nadzieję”.
Tak mówi PAN BÓG, który stworzył niebo i je rozpostarł, utwierdził ziemię wraz z jej zasobami, ludziom dał na niej tchnienie i ducha tym, którzy po niej chodzą.
„Ja, PAN, wezwałem cię, abyś wyzwalał, i ująłem cię za rękę. Ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, światłością narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś więźniów wyprowadził z zamknięcia i uwolnił z lochu pogrążonych w ciemności”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: „Chwała!”.
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

DRUGIE CZYTANIE | Dz 10, 34-38
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr, otwierając usta, powiedział: „Naprawdę widzę, że Bóg nie na powierzchowność patrzy, lecz w każdym narodzie ten Mu jest miły, kto się Go bojąc, przestrzega sprawiedliwości.
Posłał słowo synom Izraela, ogłaszając pokój za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego. Wy wiecie o tym, co działo się w całej Judei, od Galilei poczynając, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu, że Bóg Go namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i lecząc wszystkich ciemiężonych przez diabła, bo Bóg był z Nim”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA | por. Mk 9, 6
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | Mt 3, 13-17
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Wtedy przybył nad Jordan do Jana Jezus z Galilei, aby od niego przyjąć chrzest. Jan jednak bronił Mu tego, mówiąc: „To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”
Odpowiadając Jezus rzekł mu: „Zgódź się jednak, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co sprawiedliwe”. Wówczas się zgodził.
Zaraz po chrzcie wyszedł Jezus z wody. I oto otwarły się Mu niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, jakby gołębicę, zstępującego na Niego. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić: „To jest mój Syn umiłowany. W nim złożyłem swoje postanowienia”.
Oto słowo Pańskie.


Comments are closed.