Czytania liturgiczne


2. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO 

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 15, 5-12. 17-18 
Czytanie z Księgi Rodzaju
Potem Bóg wyprowadził Abrama na zewnątrz i powiedział: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć”. I rzekł mu: „Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył PANU, który za to uznał go za sprawiedliwego. Bóg powiedział: „Ja jestem PANEM, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj w posiadanie”. Abram zapytał: „Panie BOŻE, po czym poznam, że go otrzymam?”. Odpowiedział mu: „Postaraj się dla Mnie o trzyletnią krowę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także synogarlicę i gołębicę”. Abram wziął zwierzęta, przerąbał na pół i położył jedną część naprzeciwko drugiej. Ptaków nie rozcinał. Do mięsa przyleciały drapieżne ptaki, lecz Abram je odpędzał. Gdy słońce zaszło, Abram głęboko zasnął. A oto opanował go lęk i wielka ciemność. Gdy słońce zaszło i zaległy ciemności, ukazał się dym jakby z pieca i ogień jakby pochodnia. Przeszły one między połowami zwierząt. W tym właśnie dniu PAN zawarł przymierze z Abramem w słowach: „Twojemu potomstwu daję ten kraj: od Rzeki Egipskiej do wielkiej rzeki Eufrat”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 27 (26), 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 (R.: 1a)
Refren:Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę? R.

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce: *
„Szukaj Jego oblicza”. R.

Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. *
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. R.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana. R.

DRUGIE CZYTANIE Flp 3, 17-4, 1
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bądźcie, siostry i bracia, wszyscy moimi naśladowcami i patrzcie na tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem żyje tak, jak wielokrotnie wam mówiłem, a teraz ze łzami powtarzam: jak wrogowie Chrystusowego krzyża. Ich końcem zguba, ich bogiem brzuch, a chwała – w ich bezwstydzie. Myślą jedynie o tym, co ziemskie. Nasza natomiast ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy jako wybawiciela, Pana, Jezusa Chrystusa. On przetworzy ciało naszego upokorzenia na mające postać tożsamą z ciałem Jego uwielbienia dzięki tej mocy, która także Jego uzdalnia do poddania Mu wszystkiego. A zatem, moi bracia umiłowani i upragnieni, radości moja i korono, tak trwajcie, umiłowani, w Panu.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

EWANGELIA Łk 9, 28b-36
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Mniej więcej osiem dni po tych słowach wziął Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się pomodlić. Kiedy się modlił, inny się stał wygląd Jego twarzy, a Jego szata lśniąco biała. Dwaj mężowie rozmawiali z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jeruzalem. A Piotr i ci z nim byli snem zmorzeni. Kiedy się ocknęli, zobaczyli tę Jego chwałę, a także owych dwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy tamci zaczęli się oddalać od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że my tu jesteśmy i że możemy tu postawić trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden”, bo on nie wiedział nawet, co mówi. Kiedy on to mówił, pojawił się obłok i zasłonił ich. Strach ich przeniknął, gdy tamci weszli w ten obłok. Potem z obłoku rozległ się głos: „To jest mój Syn, Wybrany. Słuchajcie Go”. A kiedy przebrzmiał ten głos, zauważyli, że Jezus jest sam. Utrzymali to w tajemnicy, w tamtych dniach nikomu nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Oto słowo Pańskie.

 

Comments are closed.