Czytania liturgiczne


19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
czyli 28. Niedziela w Roku

PIERWSZE CZYTANIE Iz 25, 6-10 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Na tej górze PAN Zastępów  przygotuje wszystkim narodom ucztę obfitującą w mięso i wyśmienite wina, ucztę z najprzedniejszych mięs i z najwyborniejszych win. I zerwie na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i całun, który spowijał wszystkie narody. Pochłonie On śmierć na wieki! PAN  BÓG otrze łzę z każdego oblicza. Zdejmie też hańbę ze swego ludu  na całej ziemi – tak PAN powiedział.  W tym dniu będą mówić: „Oto nasz Bóg. Jemu zaufaliśmy i On nas wybawi. To jest PAN! W Nim pokładamy nadzieję. Radujmy się i weselmy z Jego zbawienia. Bo ręka PANA spocznie na tej górze”. Moab zaś będzie zdeptany w swojej siedzibie, jak depcze się słomę na gnojowisku.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE Flp 4, 12-14. 19-20
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Siostry i bracia: Umiem i ograniczyć się, umiem i żyć w dostatku. We wszystko i w każdą sytuację zostałem wtajemniczony: i sytym być, i głód znosić; i w dostatku żyć, i w niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jednak dobrze zrobiliście, biorąc udział w mojej udręce. Bóg mój nasyci w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale. Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA Mt 22, 1-14
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
A Jezus znowu zaczął nauczać w przypowieściach. Mówił im: „Królestwo niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Wysłał swoje sługi, by wezwali zaproszonych na to wesele, jednak przyjść nie chcieli.  Wysłał ponownie inne sługi, mówiąc im: „Powiedzcie zaproszonym: ‚Ucztę u siebie już przygotowałem, moje woły i inne utuczone zwierzęta pobite, wszystko gotowe. Przyjdźcie na wesele!'” Lecz oni zlekceważyli [to] i odeszli: ten na swoje pole, ten do swojego kupiectwa. A jeszcze inni zatrzymali jego sługi, znieważyli, nawet zabili.  Król rozgniewał się i posławszy swoich zbrojnych, wytracił owych zabójców, a ich miasto spalił. Wtedy powiedział do swoich sług: „Wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie zatem do wylotu ulic i kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele”. Wyszli słudzy na ulice i zebrali wszystkich, których spotkali: zepsutych i dobrych. Tak uczta wypełniła się zasiadającymi.  Wszedł król obejrzeć zasiadających i zobaczył tam kogoś nie ubranego w strój weselny. Odezwał się do niego: „Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” A on zamilkł. Wtedy król rozkazał sługom: „Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemność na zewnątrz. Tam będzie szloch i zgrzytanie zębami. Bo liczni są zaproszeni, a wybrani nieliczni””.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.