Czytania liturgiczne


1. Niedziela Adwentu | 29 listopada 2020

PIERWSZE CZYTANIE | Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Ty, PANIE, jesteś naszym ojcem, naszym odkupicielem, to jest Twoje imię od wieków!
Dlaczego, PANIE, pozwalasz nam gubić Twoje drogi i zamykać nasze serca na bojaźń przed Tobą? Zwróć się ku nam znowu przez wzgląd na Twoje sługi, na plemiona, które są Twoją własnością.
Obyś rozdarł niebo i zstąpił, a góry zatrzęsą się przed Tobą! Zstępujesz, a przed Tobą trzęsą się góry.
O czymś takim nigdy nie słyszano i czegoś takiego nie znano! Żadne oko nie widziało Boga, jak tylko Ciebie, gdy wspierasz tych, którzy Tobie ufają.
Ujmujesz się za tymi, którzy z radością czynią sprawiedliwość, którzy postępują zgodnie z Twoją wolą. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo zgrzeszyliśmy. Od dawna tak postępowaliśmy, czy możemy być zbawieni?
Wszyscy staliśmy się jak rzeczy nieczyste, cała nasza sprawiedliwość jak splamione ubranie. Wszyscy zwiędliśmy jak liście, a nasze winy uniosły nas jak wiatr i nikt nie wzywał Twojego imienia, nie powstał, aby uchwycić się Ciebie. Dlatego odwróciłeś od nas swoje oblicze i wydałeś nas w moc naszej winy.
A przecież, PANIE, Ty jesteś naszym ojcem! My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk twoich!
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE | 1 Kor 1, 3-9
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Siostry i bracia:
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana, Jezusa Chrystusa. Dziękuję nieustannie za was Bogu mojemu, za łaskę Boga, daną wam w Chrystusie Jezusie, za to, że dzięki Niemu staliście się bogaci we wszystko: w każde słowo i w całe poznanie, bo i świadectwo Chrystusowe umocniło się u was, tak że czekając na objawienie się Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie odczuwacie braku w żadnym darze łaski; On was także umacniać będzie aż do końca, abyście w dniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, byli bez zarzutu.
Godny wiary jest Bóg, od którego otrzymaliście powołanie do wspólnoty Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ | Ps 85 (84), 8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | Mk 13, 33-37
Słowa Ewangelii według świętego Marka
„Uważajcie na siebie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest ta chwila. To jest jak z człowiekiem na obczyźnie, który opuścił swój dom i przekazał zarząd swoim sługom, każdemu własne zadanie, a dozorcy nakazał, aby czuwał.
A zatem czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy Pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rano. Aby nie przyszedł nagle i nie zastał was śpiących. Co wam nakazuję, wszystkim nakazuję: czuwajcie”.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.