Czytania liturgiczne


 

Środa Popielcowa | 26 lutego 2020

PIERWSZE CZYTANIE | Jl 2, 12-18
Czytanie z Księgi proroka Joela
A zatem jeszcze teraz – wyrocznia PANA: „Nawróćcie się do Mnie całym sercem, przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do PANA, waszego Boga! Bo On jest litościwy i miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w miłosierdzie; lituje się na widok nieszczęścia. Kto wie, może ulituje się i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów, na ofiary pokarmowe i płynne dla PANA, waszego Boga?
Dmijcie w róg na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zebranie! Zbierzcie lud, zwołajcie święte zgromadzenie, wezwijcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty i oblubienica ze swojego pokoju!
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy PANA! Niech mówią: „Przebacz, PANIE, Twojemu ludowi. Nie wydawaj na pośmiewisko Twego dziedzictwa, nie pozwól, aby panowały nad nim ludy. Czemu mają mówić między narodami: Gdzie jest ich Bóg?”.
Wtedy obudziła się w PANU zazdrość do Jego ziemi i okazał litość swojemu ludowi.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a)
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

DRUGIE CZYTANIE | 2 Kor 5, 20-6, 10
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Siostry i bracia:
W imieniu Chrystusa pełnimy posłannictwo, gdyż przez nas Bóg wzywa. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On grzechem uczynił Tego, który grzechu nie postanowił, abyśmy my stali się w Nim sprawiedliwością Boga.
Jako współpracownicy i my wzywamy, abyście łaski Bożej nie brali na darmo. Przecież mówi: „Wysłuchałem cię w porze właściwej i na pomoc ci przybiegłem w dniu zbawienia”.
Oto teraz pora najbardziej właściwa, oto teraz dzień zbawienia! I niczym nie stwarzamy żadnej przeszkody, aby ta posługa nie spotkała się z jakimś zarzutem, lecz przedstawiamy siebie jako sługi Boga tym oto wszystkim: wielką odwagą, znoszeniem ucisków, udręk, utrapień, chłost, uwięzień, rozruchów, znojów, bezsennych nocy, głodów, a także nieskazitelnością, wiedzą, cierpliwością, uprzejmością, Duchem Świętym, nieobłudną miłością, szczerym słowem, mocą Bożą, orężem sprawiedliwości w prawym i lewym ramieniu, doznawaniem chwały i pogardy, zniesławiania i dobrego rozgłosu; rzekomo zwodziciele, a prawdomówni; rzekomo nieznani, a rozpoznawani; rzekomo już umierający, a oto żyjemy; rzekomo objęci karą, a nie umieramy; rzekomo zgnębieni, a zawsze radośni; rzekomo żebracy, a pełni bogactwa; rzekomo niczego nie mający, a wszystko posiadający.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA | Ps 95, 8ab
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA | Mt 6, 1-6. 16-18
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

„Uważajcie, by swoich czynów sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to, aby was oglądali. Jeśli nie, nie będziecie mieć zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc będziesz spełniał uczynek miłosierdzia, nie trąb o tym przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, by zdobyć pochwałę u ludzi. Tak, mówię wam: oni już odbierają swoją zapłatę. Gdy natomiast ty spełniasz uczynek miłosierdzia, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twój czyn miłosierdzia był w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Bo oni lubią się modlić, stając w synagogach i na rogach ulic, aby się ludziom pokazać. Tak, mówię wam: oni już odbierają swoją zapłatę. Gdy ty się modlisz, wejdź do swojego domu i zamknąwszy drzwi, pomódl się do Ojca swojego, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, da ci.
Gdy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, bo oni zmieniają swoje twarze, by ludziom pokazać, że poszczą. Tak, mówię wam, już odbierają swoją zapłatę. Kiedy ty pościsz, natrzyj olejkiem swoją głowę i umyj swoją twarz, by nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz twojemu Ojcu, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, da ci”.
Oto słowo Pańskie.


Comments are closed.