Czytania liturgiczne


Niedziela cudu w Kanie | 17 stycznia 2021

PIERWSZE CZYTANIE | Iz 62, 1-5
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Przez wzgląd na Syjon nie będę milczał, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, aż zabłyśnie jej sprawiedliwość, a jej zbawienie zapłonie jak pochodnia!
Narody ujrzą twoją sprawiedliwość, a wszyscy władcy twoją chwałę. I będą cię nazywać nowym imieniem, które PAN sam ci nada.
Będziesz wspaniałą koroną w ręku PANA i królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Już cię nie będą nazywali „Opuszczona” i o ziemi twojej nie powiedzą „Spustoszona”. Lecz nazwą cię „Moje w niej upodobanie”, a twoją krainę – „Poślubiona”. Gdyż PAN ma w tobie upodobanie, a twoja kraina będzie poślubiona.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy poślubi ciebie. I jak pan młody cieszy się panną młodą, tak twój Bóg będzie radował się tobą!
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3)
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. *
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

DRUGIE CZYTANIE | 1 Kor 12, 4-11
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Siostry i bracia:
Otóż jest rozmaitość charyzmatów, a Duch ten sam; i jest rozmaitość posług, a ten sam Pan; jest również rozmaitość działań, a Bóg ten sam, sprawiający to wszystko we wszystkich.
A objawienie Ducha dawane jest każdemu dla dobra wspólnego. Temu mianowicie za pośrednictwem Ducha dawana jest biegłość słowa, a tamtemu wiedza w słowie według tegoż Ducha, innemu wiara w tym samym Duchu, innemu charyzmat uzdrawiania za sprawą tego jednego Ducha, innemu dokonywanie cudów, innemu prorokowanie, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, innemu tłumaczenie języków.
A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający każdemu osobno według swej woli.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ | 2 Tes 2, 14
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | J 2, 1-12
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Trzy dni później zaczęło się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszony został również Jezus i Jego uczniowie.
Gdy zaczęło brakować wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: „Wina nie mają”. Jezus jej odrzekł: „Niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa? Mój czas jeszcze nie nadszedł”. Jego matka powiedziała obsługującym: „Jeśli cokolwiek wam każe, zróbcie”.
A było tam sześć kamiennych stągwi, postawionych dla judejskich obmywań. Każda mieściła dwie do trzech metret. Jezus powiedział im: „Napełnijcie stągwie wodą”. Napełnili je aż po brzegi. Rzekł im: „Teraz nabierzcie i zanieście staroście wesela”. Zanieśli.
Kiedy starosta spróbował tej wody, która winem się stała, a nie wiedział, skąd jest, tylko słudzy, którzy nabrali wody, wiedzieli, przywołał pana młodego i rzekł mu: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją – gorsze. Ty zachowałeś takie dobre wino aż do teraz”.
Taki to, pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Ukazał swą chwałę. Jego uczniowie uwierzyli w Niego.
Później zszedł do Kafarnaum On sam, Jego matka, Jego krewni i Jego uczniowie. Pozostali tam przez wiele dni.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.